Webhosting logo

 

Domein beschikbaar?      www. .
ev1 logo

ALGEMENE VOORWAARDEN Everyone's Internet

Artikel 1 DEFINITIES

1.1 Account: de klantennaam waarmee de klant toegang krijgt tot het systeem van Everyone's Internet

1.2 E-mailadres: een op naam van de klant gestelde adrescode, voor het uitwisselen van elektronische berichten via het internet

1.3 Klant: de partij die met Everyone's Internet een overeenkomst heeft gesloten

1.4 Handleiding: software en klantendocumentatie die Everyone's Internet gedurende de overeenkomst aan de klant beschikbaar stelt ten behoeve van toegang tot het systeem en het internet

1.5 Homepage: een op naam van de klant gestelde internetpagina ofwel een titel- en introductiepagina van een website op het internet

1.6 Log-in procedure: de procedure voorgeschreven door Everyone's Internet teneinde de klant in staat te stellen toegang te verkrijgen tot het systeem en het internet

1.7 Netiquette: de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet zoals vastgelegd in RFC 1855 (ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt) en toekomstige aanpassingen hiervan

1.8 Overeenkomst: de overeenkomst tussen Everyone's Internet en een klant op grond waarvan Everyone's Internet diensten ten behoeve van de klant verricht

1.9 Systeem: computer- en aanverwante apparatuur waarmee Everyone's Internet zijn diensten aan de klant verleent

1.10 Website: een of meerdere geïntegreerde internetpagina's, voorafgegaan door een homepage

1.11 Everyone's Internet Diensten: de diensten of opdrachten die door Everyone's Internet ten behoeve van klanten worden verricht

Artikel 2 ALGEMEEN

2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst tussen Everyone's Internet en een klant, voor zover door partijen niet uitdrukkelijk van deze voorwaarden schriftelijk is afgeweken

2.2 Alle door Everyone's Internet gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat Everyone's Internet een aan een aspirant-klant toegezonden overeenkomst of aanvraag/machtigingsformulier volledig ingevuld retour ontvangt, of anderszins in opdracht van de aspirant-klant Everyone's Internet diensten aan deze ter beschikking heeft gesteld. Na aanvaarding van het aanbod door de klant is onverwijlde herroeping door Everyone's Internet mogelijk. Door herroeping komt geen overeenkomst tot stand en is Everyone's Internet gehouden al hetgeen Everyone's Internet reeds heeft ontvangen aan de klant terug te betalen. Everyone's Internet kan een aspirant-klant altijd weigeren

2.3 Everyone's Internet is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen worden een (1) maand na bekendmaking op de wijze als bedoeld in artikel 11.2 van kracht. Indien de klant niet instemt met de wijzigingen, heeft de klant, in afwijking van art. 9.1, tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingen, de bevoegdheid de overeenkomst per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden, op te zeggen

Artikel 3 VERPLICHTINGEN VAN Everyone's Internet

3.1 Everyone's Internet spant zich als een goed dienstverlener in zorg te dragen voor:

het verlenen van aansluiting op het systeem aan de klant voor de in de overeenkomst bepaalde Everyone's Internet dienst(en);
het tot stand brengen en in stand houden van de verbindingen die via het systeem met het internet gemaakt kunnen worden;
de beveiliging van gegevens die opgeslagen worden.

3.2 Everyone's Internet kan echter geen onbelemmerde toegang tot het systeem en het internet garanderen, noch dat te allen tijde gebruik gemaakt kan worden van de Everyone's Internet diensten

3.3 Everyone's Internet onthoudt zich van het inzien van persoonlijke e-mail en/of bestanden van klanten en stelt deze niet ter beschikking van derden, tenzij Everyone's Internet hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is, dan wel in het geval de klant handelt, of wordt vermoed te handelen, in strijd met artikel 4.2 tot en met 4.4 van deze algemene voorwaarden

Artikel 4 VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT

4.1 De klant zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker verwacht mag worden. De klant stelt Everyone's Internet zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis van wijzigingen in relevante gegevens

4.2 De klant onthoudt zich ervan overige klanten of internetgebruikers te hinderen en schade toe te brengen aan het systeem. Het is de klant verboden processen of programma's -al dan niet via het systeem- op te starten waarvan de klant weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Everyone's Internet, overige klanten of internetgebruikers hindert of schade toebrengt. Het is de klant slechts toegestaan processen of programma's op te starten indien er een directe, door Everyone's Internet toegestane verbinding met het systeem bestaat

4.3 Het is de klant niet toegestaan het systeem en de schrijfruimte te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wettelijke bepalingen, de netiquette, de richtlijnen van de Reclame Code Commissie, de overeenkomst of deze algemene voorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de navolgende handelingen en gedragingen:

spamming: het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mail met dezelfde inhoud en/of het ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op het internet posten van een bericht met dezelfde inhoud;
het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden; het openbaar maken of verspreiden van (kinder)pornografie; sexuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen; hacken: het zonder toestemming binnendringen van andere computers of computersystemen op het internet.

4.4 Het is de klant niet toegestaan zijn of haar account of andere uit de overeenkomst voortvloeiende rechten aan derden over te dragen of aan derden in gebruik te geven, tenzij Everyone's Internet hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming heeft gegeven. Onverminderd het voorafgaande is het de klant wel toegestaan door een derde een website te laten ontwerpen, plaatsen en onderhouden. De klant blijft wel verantwoordelijk voor het gebruik van zijn of haar account en wachtwoord

4.5 De klant draagt zorg voor de noodzakelijke hard- en software, randapparatuur en verbindingen om toegang tot het systeem mogelijk te maken

4.6 De klant is gebonden aan de hoeveelheid schrijfruimte zoals beschreven in de overeenkomst. De klant is ervoor verantwoordelijk dat deze hoeveelheid niet wordt overschreden. Bij overschrijding is Everyone's Internet bevoegd, ten behoeve van een goed functioneren van de Everyone's Internet diensten informatie te verwijderen

4.7 De klant geeft bij deze toestemming aan Everyone's Internet zijn of haar persoonsgegevens op te nemen in de persoonsregistratie van Everyone's Internet welke benodigd is voor haar administratie en beheerstaken. Deze persoonsregistratie is slechts toegankelijk voor Everyone's Internet en wordt niet aan derden verstrekt, tenzij Everyone's Internet hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is

Artikel 5 AANSPRAKELIJKHEID

5.1 Everyone's Internet is niet aansprakelijk voor schade in de ruimste zin van de klant, tenzij deze schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van Everyone's Internet. Met name is Everyone's Internet niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met of het gevolg is van: onderbrekingen in, of blokkeringen van toegang tot, het systeem of het internet, de "Millenniumproblematiek" bij Everyone's Internet of derden, een gebrek in de beveiliging van opgeslagen gegevens van de klant, handelingen van andere klanten of internetgebruikers, wijzigingen in inbelnummers, log-in procedure, account en e-mailadres

5.2 De klant die handelt in strijd met zijn of haar verplichtingen uit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden is aansprakelijk voor alle daaruit voor Everyone's Internet voortvloeiende schade

5.3 De klant vrijwaart Everyone's Internet tegen alle aanspraken van derden ter zake van schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door het gebruik van de klant van de account, het systeem of internet, dan wel door het niet nakomen van de klant van zijn of haar verplichtingen uit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden

5.4 Everyone's Internet is gerechtigd zonder nadere aankondiging de aan de klant verstrekte aansluiting op het systeem onmiddellijk buiten gebruik te stellen, indien en zo lang de klant handelt in strijd met het gestelde in de artikelen 4.1 tot en met 4.5. Bovendien is Everyone's Internet in dat geval gerechtigd, indien de ernst van de overtreding zulks rechtvaardigt, de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, dit alles zonder dat een recht op schadevergoeding van de klant jegens Everyone's Internet ontstaat.

5.5 Everyone's Internet zal zich inspannen de overeengekomen werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap te verrichten, een (1) en ander overeenkomstig hetgeen in het kader van de aan Everyone's Internet opgedragen taak mag worden verwacht.

5.6 De opdrachtgever staat in voor de deugdelijkheid en volledigheid van de aan Everyone's Internet ter beschikking gestelde gegevens. Everyone's Internet is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onvolledigheid van of gebrekigheid in de door of namens de opdrachtgever verstrekte informatie.

5.7 De aansprakelijkheid van Everyone's Internet voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gesmiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

5.8 Opdrachtgever vrijwaart Everyone's Internet voor alle aanspraken van derden wegens produkten aansprakelijkheid a.g.v een gebrek in een produkt of systeem dat door opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Everyone's Internet geleverde apparatuur, programmatuur of andere materialen, behoudens indien en voor zover opdrachtgever bewijst dat de schade is veroorzaakt door die apparatuur, programmatuur of andere materialen.

5.9 De overeenkomst tussen Opdrachtgever en Everyone's Internet worden beheerst door Nederlands recht. De geschillen welke tussen Opdrachtgever en Everyone's Internet mochten ontstaan naar aanleiding van een door Opdrachtgever met Everyone's Internet gesloten overeenkomst, dan wel n.a.v. nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht dor de bevoegde rechter.

Artikel 6 Everyone's Internet DIENSTEN

6.1 Everyone's Internet verleent voor toegang tot het systeem aan de klant een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om het systeem voor de duur van de overeenkomst te gebruiken.

6.2 Everyone's Internet verzorgt in opdracht van klanten tegen betaling van een vergoeding de registratie van domeinen. De keuze van de domeinnaam is voor rekening en risico van de klant en Everyone's Internet aanvaardt ter zake van keuze en gebruik van de domeinnaam geen enkele aansprakelijkheid

6.3 Everyone's Internet biedt klanten de mogelijkheid een homepage te openen. Everyone's Internet stelt hiertoe schrijfruimte beschikbaar.

6.4 Everyone's Internet is gerechtigd de klant de toegang tot het systeem te ontzeggen of te beperken, indien een klant in een kalendermaand de in de overeenkomst overeengekomen hoeveelheid dataverkeer overschrijdt. De klant is gehouden aan Everyone's Internet de redelijke kosten ter grootte van die overschrijding te betalen. Everyone's Internet zal bij ontzegging of beperking eerst proberen een oplossing te vinden met de klant. Deze oplossing kan zijn: het betalen voor extra dataverkeer of het overstappen op een ander hosting pakket van Everyone's Internet. Everyone's Internet is niet aansprakelijk voor vergoeding van schade als gevolg van een ontzegging of beperking. De administratie van Everyone's Internet levert voor partijen bindend bewijs op ter zake van de overschrijding van de hoeveelheid dataverkeer, behoudens tegenbewijs door de klant

Artikel 7 KLACHTEN

7.1 Everyone's Internet spant zich in klachten omtrent de Everyone's Internet diensten zo goed mogelijk te behandelen en tot verbetering van de Everyone's Internet diensten te komen. Everyone's Internet is niet gehouden ontvangen klachten persoonlijk te beantwoorden.

7.2 Het indienen van een klacht laat de overige verplichtingen van de klant onverlet.

Artikel 8 BEHEER VAN HET SYSTEEM

8.1 Everyone's Internet is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking het systeem (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud of voor de noodzakelijk door Everyone's Internet te verrichten aanpassingen of verbeteringen van het systeem, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de klant jegens Everyone's Internet ontstaat

8.2 Everyone's Internet is gerechtigd te allen tijde wijzigingen aan te brengen in de log-in procedure, in het account en in de e-mail adressen, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de klant jegens Everyone's Internet ontstaat. Everyone's Internet zal in een dergelijk geval de klant zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van de wijzigingen

Artikel 9 DUUR EN EINDE VAN DE OVEREENKOMST

9.1 De overeenkomst wordt steeds aangegaan voor de in de overeenkomst bepaalde termijn. De overeenkomst wordt steeds stilzwijgend na afloop van de eerste termijn met een zelfde termijn verlengd. Opzegging van de overeenkomst dient te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van 14 dagen tegen het einde van de overeengekomen periode. Opzegging is mogelijk per aangetekende schrijven of in goed vertrouwen per email of telefonisch, met dien verstande dat de opzegtermijn eerst aanvangt op de dag waarop Everyone's Internet de opzegging ontvangt

Artikel 10 ONTBINDING

10.1 Indien de klant niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige uit een met Everyone's Internet gesloten overeenkomst of deze algemene voorwaarden voortvloeiende verplichting, dan wel indien het aan ernstige twijfel onderhevig is of de klant in staat is aan zijn of haar contractuele verplichtingen jegens Everyone's Internet te voldoen, is Everyone's Internet gerechtigd, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, hetzij de overeengekomen Everyone's Internet dienst(en) op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks zonder dat Everyone's Internet tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd de aan Everyone's Internet verder toekomende rechten

10.2 Everyone's Internet is bevoegd zondere nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden en de Everyone's Internet diensten te staken indien de klant:

aan Everyone's Internet valse en/of verkeerde persoonsgegevens heeft doorgegeven;
nagelaten heeft juiste gegevens of wijzigingen door te geven;
de overeenkomst onder valse voorwendselen is aangegaan;
in strijd handelt met artikel 4.1 tot en met 4.5;
de klant in staat van faillissement is verklaard of zelf een aanvraag tot faillietverklaring heeft ingediend;
de klant surséance van betaling heeft aangevraagd;
de klant onder curatele of bewind is gesteld of is ontbonden.

Artikel 11 PRIJZEN

11.1 De klant is afhankelijk van de te leveren Everyone's Internet dienst(en) een vergoeding verschuldigd. Alle prijzen zijn exclusief BTW, administratiekosten en eventuele bijkomende heffingen en/of rechten, tenzij anders vermeld

11.2 Everyone's Internet is te allen tijde gerechtigd de hoogte van de vergoedingen en overige kosten te wijzigen. De wijzigingen worden uiterlijk twee weken voordat zij van kracht worden bekendgemaakt op de website van Everyone's Internet. De klant die zich niet kan verenigen met deze wijzigingen is bevoegd, in afwijking van art.9.1, tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijziging, de overeenkomst per de datum waarop de wijzigingen ingaan, op te zeggen

Artikel 12 BETALING

12.1 De aan Everyone's Internet verschuldigde vergoedingen dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De klant is verplicht binnen veertien (14) dagen na factuurdatum het verschuldigde bedrag te betalen

Artikel 13 OVERMACHT

13.1 Onder overmacht wordt verstaan alle van buiten komende oorzaken die redelijkerwijs niet voorzienbaar waren en als gevolg waarvan Everyone's Internet niet in staat is haar verplichtingen jegens de klant na te komen. Hieronder zijn onder meer, maar niet uitsluitend, begrepen storingen in de verbinding met het internet, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, storingen in netwerken

13.2 Everyone's Internet heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Everyone's Internet haar verbintenis had moeten nakomen

13.3 Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Everyone's Internet opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Everyone's Internet niet mogelijk is langer duurt dan twee (2) weken is ieder der partijen bevoegd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat voor de andere partij recht op schadevergoeding ontstaat

Artikel 14 GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

14.1 Op elke overeenkomst tussen Everyone's Internet en de klant is Nederlands recht van toepassing. De rechter te Zaandam is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen welke voortvloeien uit of samenhangen met overeenkomsten tussen Everyone's Internet en de klant

14.2 Indien de klant, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, het niet eens is met de keuze van art. 14.1, is hij of zij bevoegd binnen een termijn van een (1) maand nadat Everyone's Internet een beroep op art. 14.1 heeft gedaan, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter

14.3 Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In geval van nietigheid van een of meer bepalingen van deze voorwaarden zullen partijen gebonden zijn door regels van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, welke niet aan nietigheid blootstaan.

©2019 Everyone's Internet
Algemene voorwaarden
people

Wij leveren scripting, design, webhosting en domeinregistraties aan bedrijven en particulieren. Prijzen op onze site zijn in euro's en exclusief 19% btw.
Everyone's Internet   |  Eindhoven    |     |  


Notice: Undefined index: HTTPS in /var/www/vhosts/ev1.nl/httpdocs/page_footer.php on line 14